นโยบายความเป็นส่วนตัว

พฤษภาคม 2015

ข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้"
โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียด ข้อมูลนี้กล่าวถึงวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาให้กับเราผ่านระบบการจัดการแอปฟลิเคชัน ในการใช้ระบบการจัดการแอปพลิเคชัน และ/หรือการส่งข้อมูล คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณส่งให้กับเราจะดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท Michelin ซึ่งเป็นผู้เปิดรับสมัครงาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวมและดำเนินการให้สอดคล้องกับเอกสารฉบับนี้และบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่มีการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งไม่ใช่ประเทศที่คุณพำนักอยู่

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราต้องถูกต้องและสมบูรณ์ การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้การสมัครของคุณได้รับการปฏิเสธ หากมีความจำเป็น Michelin อาจตรวจสอบคุณสมบัติที่อยู่ในประวัติย่อของคุณ และรวบรวมข้อมูลบุคคลอ้างอิงของผู้สมัครงาน (ไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมการฝึกงาน ผู้จัดการในสายงาน เป็นต้น)
เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการกับใบสมัครของคุณ ติดต่อคุณในช่วงระหว่างการดำเนินการ ส่งตำแหน่งงานให้คุณ ตอบคำถาม และ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณ
หากมีผู้อื่นส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือหากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครคนดังกล่าว หากเป็นในกรณีแรก เมื่อได้รับข้อมูลของคุณแล้ว จะไม่มีการดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับจากทางภาควิชาที่ Michelin เสนอการฝึกงานให้ และในกรณีหลัง คุณต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็ตาม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้กับเราจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ในการจัดการในขั้นตอนการรับสมัครงานของเรา แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับในอนาคต ตอบคำถามของคุณ จัดการการแจ้งเตือน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ
Michelin จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อาจมีการใช้ข้อมูลของคุณในการวิเคราะห์และการรายงานด้านสถิติ ซึ่งอาจใช้อย่างเฉพาะเจาะจงมากไปกว่านั้นคือการวัดผลการเข้าชมเว็บไซต์
Michelin จะไม่ขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (ชาติกำเนิดหรือชาติพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง ปรัชญา หรือศาสนา การเป็นสมาชิกสหภาพการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือการประกอบกิจกรรมทางเพศ) ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายในประเทศที่คุณสมัครงานให้ทำเช่นนั้น
หากคุณได้รับการว่าจ้างจาก Michelin แล้ว อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบข่ายงานด้านความสัมพันธ์ของนายจ้าง/ลูกจ้างตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ในด้านช่วงเวลาในการรักษาพนักงาน

การส่งต่อข้อมูล:

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเปิดเผยเฉพาะกับพนักงานในกลุ่มบริษัท Michelin ที่คุณติดต่อ และหากคุณยินยอม จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทในกลุ่ม Michelin ในตำแหน่งที่เปิดรับสมัครด้วย ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณสมัครไว้ตั้งแต่ครั้งแรก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะสามารถเข้าถึงได้ และ/หรือมีการเปิดเผยต่อกลุ่มบริษัท Michelin Group อื่นๆ ซึ่งรวมถึงประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป เฉพาะในกรณีที่คุณแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งในใบสมัครให้ทำเช่นนี้ได้
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังเปิดเผยต่อผู้ให้บริการที่ Michelin ทำงานร่วมกันอีกด้วย ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลของคุณในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน แต่ผู้ให้บริการจะไม่ใช้ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ระบบการจัดการการสมัครงานมีการโฮสต์อยู่ในเขตประเทศสหภาพยุโรป ผู้ที่มิได้อาศัยอยู่ในประเทศสหภาพยุโรปควรตระหนักว่าการดำเนินการกับข้อมูลที่อยู่ในการโฮสต์นี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเท่านั้น คุณยอมรับว่าคุณยินยอมให้มีการดำเนินการดังกล่าว
อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านกฎระเบียบ หน่วยงานรัฐบาล และบุคคลที่สาม หากข้อบังคับกำหนดให้ทำเช่นนั้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล:

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการกับใบสมัครและภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ หากกฎหมายอนุญาตให้เก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
เราอาจเก็บข้อมูลของคุณไว้เพื่อที่เราจะได้ติดต่อคุณเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่จำกัดไว้

การอัปเดตข้อมูล:

คุณสามารถดูหรืออัปเดตโปรไฟล์ และปฏิเสธการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อในช่วงระหว่างหรือหลังจากที่คุณทำการสมัครแล้ว หากต้องการใช้สิทธิ์นี้ โปรดกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มต่อไปนี้

คำถามและการใช้สิทธิ์ในการดู แก้ไข และปฏิเสธการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ

หากคุณมีคำถามหรือหากต้องการใช้สิทธิ์ โปรดใช้แบบฟอร์มติดต่อ และติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ด้านตำแหน่งงานของ Michelin