มิชลินเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2018

ความอบอุ่นเป็นกันเองสัมผัสได้ตั้งแต่ย่างก้าวแรกของการเข้าสู่มิชลิน ซึ่งเปรียบเสมือน ‘บ้าน’ อีกหลังของนักศึกษาฝึกงาน โดยในปีนี้มีคนรุ่นใหม่แสดงความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์ในโลกแห่งการทำงานจริงรวมกว่า 150 คน ในทุกๆ ปี นักศึกษาฝึกงานจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทั้งทฤษฎี พร้อมลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาต่างๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของมิชลิน ไม่ว่าจะเป็นแผนกการขาย แผนกการตลาด แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ แผนกภาษี แผนกโลจิสติกส์ แผนกทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสาขาด้านวิศวกรรมต่างๆ ทั้งแผนกวิศวกรรรมอุตสาหการ แผนกวิศวกรรมโครงการและแผนกซ่อมบำรุง รวมทั้งแผนกการผลิต โดยพนักงานของมิชลินยินดีทำหน้าที่พี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำแก่เหล่าน้องๆ นักศึกษาฝึกงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนทั่วไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมิชลิน click