นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูล

พฤษภาคม 2558

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับเนื้อหาของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”

 

ขอบคุณที่ท่านอ่านเอกสารฉบับนี้ที่ได้นำเสนอวิธีเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทผ่านระบบบริหารการสมัครงานอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ เมื่อท่านได้ใช้งานระบบบริหารการสมัครงาน และ/หรือ ทำการส่งข้อมูล ถือว่าท่านรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของเอกสารฉบับนี้แล้ว

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ส่งให้มิชลินตามข้อกำหนดของเอกสารฉบับนี้ จะถูกเก็บรวบรวมและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศของตำแหน่งงานที่ท่านได้ทำการสมัครนับตั้งแต่เวลาที่ท่านส่งข้อมูล การจัดเก็บและประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่อยู่ในการบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้สื่อสารกับบริษัทจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือไม่สมบูรณ์อาจมีผลทำให้การสมัครงานของท่านถูกปฏิเสธ และหากมีความจำเป็น มิชลินอาจทำการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ท่านได้ระบุไว้ในประวัติที่ใช้ในการสมัครงานของท่าน และดำเนินการขอข้อมูลจากบุคคลการทำงานของผู้สมัคร (เช่น ผู้จัดการฝึกงาน หรือหัวหน้างานประจำสายงาน เป็นต้น)

 

ข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการบริหารการสมัครงานของท่าน เพื่อใช้ติดต่อท่านในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ส่งประกาศรับสมัครงาน ตอบข้อซักถาม และ/หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน

 

หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มิชลินได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ ได้ถูกส่งหรือโอนย้ายโดยบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากตัวท่านเอง และ/หรือ หากท่านได้ทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ท่านแนะนำไว้ในระบบ ท่านสามารถคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวได้

ตามขอบเขตของสิทธิซึ่งมิชลินได้แจ้งให้แก่ท่านในเวลาที่ได้รับข้อมูลจากท่าน และท่านได้ให้ความยินยอมในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้สื่อสารกับบริษัทจะถูกทำการเก็บรวบรวมและใช้ภายในขอบเขตกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ การบริหารข้อมูลเพื่อเสนอตำแหน่งงานในอนาคต เพื่อตอบรับท่านเข้าทำงาน หรือการแจ้งเตือนเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารจัดการข้อมูล

 

มิชลินจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ตรงกับจุดประสงค์ที่เก็บรวบรวมไว้อย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการวิเคราะห์และรายงานทางสถิติ และเพื่อตรวจวัดความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์

 

มิชลินไม่ขอรับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนจากท่าน (อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความคิดเห็นด้านปรัชญาและศาสนา การเป็นสมาชิกภาพสหภาพแรงงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือรสนิยมทางเพศ) เว้นแต่ กฎหมายของประเทศที่ท่านสมัครงานได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

ในกรณีที่มีการจ้างงานจากมิชลิน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ในสัญญาจ้างแรงงานภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

การโอนย้ายข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้จะใช้ถูกใช้และส่งต่อให้แก่บุคลากรของกลุ่มมิชลินที่มีหน้าที่และมีความจำเป็นจะต้องทราบข้อมูลของท่านเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยัง และ/หรือ ใช้สื่อสารกับบริษัทในเครือกลุ่มมิชลินที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรปได้ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในการสมัครงาน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการที่ได้ดำเนินงานกับมิชลิน โดยผู้ให้บริการเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นเพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และจะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และจะไม่ทำการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 

ระบบบริหารการสมัครงานนี้มีพื้นที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดอยู่ในสหภาพยุโรป การปฏิบัติต่อข้อมูลที่เชื่อมต่อกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด (hosting) จะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบของสหภาพยุโรปที่มีผลใช้บังคับ หากท่านเป็นผู้ที่อยู่อาศัยภายนอกสหภาพยุโรป เพื่อการดำเนินการตามระบบบริหารการสมัครงานนี้ ท่านได้ทราบและได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บและการปฏิบัติดังกล่าว

 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานซึ่งมีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการ หน่วยงานราชการ และ บุคคลภายนอกที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

 

ระยะเวลาเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการบริหารการสมัครงานตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อใช้ติดต่อท่านอีกครั้งเพื่อเสนองานในตำแหน่งที่ท่านอาจสนใจ

 

การแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาสมัครงาน ท่านสามารถทำการตรวจสอบประวัติ แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และคัดค้านการปฏิบัติต่อข้อมูลได้ เพื่อใช้สิทธิของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

 

ข้อซักถาม และ การใช้สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และคัดค้าน

หากท่านมีข้อซักถามใดๆ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท่านมีกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทำการติดต่อมายังผู้ดูแลเวปไซต์ Michelin Career