ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

มิชลินมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างกลมกลืนเพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าด้วยการพัฒนาการสัญจรที่ยั่งยืน

การดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของมิชลินประเทศไทย

ด้วยเจตนารมย์อันแน่วแน่ของมิชลิน ที่จะสร้าง “ การสัญจรอย่างยั่งยืน ” ให้เกิดแก่ประชาคมโลก มิชลินประเทศไทยจึงได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและยังมุ่งสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า รวมถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งบนถนนและภายในสถานที่ทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชุมชนและพนักงานของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมามีกิจกรรมเพื่อสังคมที่โดดเด่นมากมาย

 

โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยกับมิชลินได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2534โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ผ่านความร่วมมือที่เข้มแข็งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยโครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3ส่วนกิจกรรม ได้แก่

 

1.กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ และลมยาง 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มิชลินได้ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การดูแลรักษายาง และการเติมลมยางอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนออกเดินทาง

 

TH-safty campaign Fill Up With Air

 

TH-safty campaign Fill Up With Air2

 

 

 

2.กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย มิชลินสวมหมวกกันน็อคให้น้อง

มิชลินมุ่งปลูกจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับเยาวชนไทย โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเมาไม่ขับ และตำรวจท้องที่ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อคในขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานและมอเตอร์ไซด์

 

TH-safty campaign helmets for kids

 

 

 

3.สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

TH-safty campaign Support for Road Safety

 

 

 

โครงการอื่นๆ

/ โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
/ โครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน(กิจกรรมภายในของพนักงาน)